چاپ مش
چاپ فضای داخلی

چاپ مش

انتقال هر نوع طرح ، تصویر و نوشته مورد نظر به کمک دستگاه های چاپ دیجیتال بر روی مش امکان پذیر می باشد، این انتقال